Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) prodávajícího („Prodávající”):

 • Mgr. Kateřina Elsnerová

 • IČ: 09843779

 • DIČ: CZ8454273982 (nejsem plátcem DPH)

 • se sídlem: Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

 • zapsaná v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města Brna

 • kontaktní údaje: Kateřina Elsnerová, Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

 • email: katerina@kresbyodkateriny.cz

 • telefon: +420 723 108 784

 • www: www.kresbyodkateriny.cz

 

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a , jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E- shopu na webových stránkách www.kresbyodkateriny.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde https://www.kresbyodkateriny.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžu jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

  1. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

  2. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

  3. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

  4. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se Mnou;

  5. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

  6. Vy jste osoba nakupující na Mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

  7. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Mně všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Mně poskytli v Objednávce budu tedy považovat za správné a pravdivé.

  3. Na mém E-shopu také prezentuji hodnocení Zboží provedené jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuji tak, že recenze přebírám od spotřebitelů, se kterými jsem v průběhu nákupního procesu v přímém kontaktu (zpravidla komunikujeme na dálku). Recenzi zveřejňuji pouze se souhlasem dotyčného spotřebitele.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte   za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abych mohla doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

  4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Mně.

  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Mně bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Samotné potvrzení objednávky nebude ještě okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva bude následně uzavřena až na základě mého následného manuálního potvrzení, kdy Vám e-mailovou zprávou potvrdím, že mám zboží skladem.

  6. Manuálním potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Vámi.

  7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mojí strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte.

  8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi manuální potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

  9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  10. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

  11. V některých případech umožňuji na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových dat je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

  4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

  5. Váš Uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej více njeden rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

  3. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci manuálního potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/.

    V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

  1. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

  2. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

  1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dnů způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

   1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna

   2. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Česká pošta

 

  1. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

  2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

  3. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  4. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Mojí povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Mně ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což mně od Vás náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se rozhodnu odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

  5. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Mně náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

  6. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., můžete Mně takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Moji adresu uvedenou u Mých identifikačních údajů, případně osobně na adrese Holásecká 14, Brno, 620 00. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mojí strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

  4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

  1. Jsem oprávněna odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  2. Dále máte právo na:

   1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo

   2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

   1. odmítnu vadu odstranit nebo ji neodstraním v souladu s právními předpisy;

   2. se vada projeví opakovaně,

   3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

   4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

  1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

  2. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

  3. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  4. Při uplatnění reklamace Vám vystavím písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

   1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

   2. co je obsahem reklamace;

   3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

   4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  1. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraním vady a poskytnu Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

  2. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem a vydám Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Mně původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradím Já.

  3. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

  4. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Moji adresu uvedenou u Mých identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mojí strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

  4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

  5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Mně v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinní Mně Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží ke Mně. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátila Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že Já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží ke Mně, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízela.

  7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržím, nebo Mně prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Mně. Zboží Mně prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

  8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek Mně však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsem Vám ještě nevrátila Cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

  9. jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.2. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

  1. Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy katerina@kresbyodkateriny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud Můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

  2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena u Mých identifikačních údajů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste kontaktovali.

  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. jsem však oprávněna změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i právo od Smlouvy odstoupit.

  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u , ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mojí součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 3.1.2023.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:

Mgr. Kateřina Elsnerová

IČ: 09843779

DIČ: CZ8454273982 (nejsem plátcem DPH)

se sídlem: Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

zapsaná v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města Brna

kontaktní údaje: Kateřina Elsnerová, Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

email: katerina@kresbyodkateriny.cz

telefon: +420 723 108 784

www: www.kresbyodkateriny.cz

 

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:

Mgr. Kateřina Elsnerová

IČ: 09843779

DIČ: CZ8454273982 (nejsem plátcem DPH)

se sídlem: Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

zapsaná v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města Brna

kontaktní údaje: Kateřina Elsnerová, Holásecká 235/14, 620 00, Brno - Tuřany

email: katerina@kresbyodkateriny.cz

telefon: +420 723 108 784

www: www.kresbyodkateriny.cz

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.kresbyodkateriny.cz prodávajícího Mgr. Kateřina Elsnerová („Prodávající“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Prodávajícímu písemně na adresu uvedenou na vzorovém formuláři nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinný vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Datum:

Podpis: